Stemgedrag (totalen)

Dit overzicht geeft een totaal van alle aan de raad voorgelegde besluiten weer. Afwezigheid van raadsleden is dus bijvoorbeeld niet hoeveel vergaderingen het raadslid afwezig was, maar bij hoeveel besluiten hij of zij niet heeft meegestemd.

Naam
M.K. Haga 3781612070
F.R. de Haan 393166070
J.I. Ruijmgaart 381167972
M.J.J. Jansen MPM 3791641670
R. Rommel 3801641570
R. Beems 4131361070
W.G.M. Veldt 422134172
drs. D.C.J. Borsboom 419137370
R.C.A. Schijf 424983770
C.P. van der Himst 4341012560
C.J. Hollenberg 3488412770
W.S. Swart 4131361070
E. Bon 4001312960
F.F.J. Wilms 4081312070
mr. J.G. Hommes 447912350
P. Nordholt 441932660
P.J. Verduin 400857470
drs. J.M. Cornel 46289870
mr. drs H.A. Waterman 46589570
mr M.C. Steeman 3881551760
M.A. El Ouni 3761572670
R.A. de Haan 47385071
C.A.M. Hes 3991233770


Totaal aantal alle besluiten: 566
Aangenomen: 437
Unaniem: 274
Verworpen: 126
Stemmen gestaakt: 3
Totaal aantal moties: 148
Aangenomen: 79
Unaniem: 24
Verworpen: 68
Stemmen gestaakt: 1
Totaal aantal amendementen: 96
Aangenomen: 39
Unaniem: 13
Verworpen: 55
Stemmen gestaakt: 2
Totaal aantal initiatiefvoorstellen: 3
Aangenomen: 3
Unaniem: 0
Verworpen: 0
Stemmen gestaakt: 0besluit - Oordeel over rechtmatigheid verkiezingen (26 maart 2014)

besluit - Toelating leden gemeenteraad (26 maart 2014)

besluit - Regionaal Transitieplan 2015: Overheveling begeleiding van de AWBZ naar de WMO (13 maart 2014)

besluit - Gewijzigd vaststellen Bloemenhof/ Dopheide te Limmen (13 maart 2014)

besluit - Benoemen leden Commissie onderzoek Geloofsbrieven raadsleden 2014-2018 (13 maart 2014)

motie - Motie VVD en De VrijeLijst Veiligheid (13 maart 2014)

besluit - Vaststellen bestemmingsplan Westerweg naast 168 te Limmen (13 maart 2014)

motie - Motie Fractie Verduin, Fractie Nordholt, GroenLinks, De VrijeLijst en CDA versobering dienstverlening NS in 2015 (13 maart 2014)

amendement - 2e bestuursopdracht BUCH - amendement gemeentebelangen BES (10 maart 2014)

besluit - 2e bestuursopdracht BUCH (10 maart 2014)

motie - 2e bestuursopdracht BUCH - motie PvdA Bergen (10 maart 2014)

motie - 2e bestuursopdracht BUCH - motie PvdA Bergen (10 maart 2014)

motie - 2e bestuursopdracht BUCH - motie de Vrije Lijst (10 maart 2014)

besluit - Beleidskader jeugdzorg 2015 Regio Alkmaar (20 februari 2014)

besluit - Visiedocument Participatiewet Regio Alkmaar (20 februari 2014)

besluit - Beschikbaarstellen van een krediet voor aanleg van een rotonde op de Geesterweg te Akersloot (20 februari 2014)

besluit - Aanpassen legestabel 2014 nav wijziging Paspoortwet (20 februari 2014)

motie - Motie CKenG, D66 nav bespreking voorstel regionale samenwerking sociale diensten (20 februari 2014)

motie - Unanieme motie hondenlosloopgebied (20 februari 2014)

amendement - Kaders en randvoorwaarden projectgroep zwembad De Witte Brug (06 februari 2014)

besluit - Kaders en randvoorwaarden projectgroep zwembad De Witte Brug (06 februari 2014)

besluit - Realisatie hospice in Castricum. (06 februari 2014)

besluit - Beleidsplan externe Veiligheid (06 februari 2014)

besluit - Regionale samenwerking Sociale diensten (06 februari 2014)

besluit - Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning (06 februari 2014)

besluit - Vormen congruent samenwerkingsverband drie decentralisatie Regio Alkmaar (23 januari 2014)

besluit - Notitie grip op gemeenschappelijke regelingen (23 januari 2014)

motie - Motie mbt regionale samenwerking sociale diensten (23 januari 2014)

besluit - Vaststellen bestmmingsplan Hoogegeest 28 a te Akersloot (23 januari 2014)

besluit - Aanpassing infrastructuur Gasstraat (09 januari 2014)

besluit - Zienswijze tav Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar (09 januari 2014)

besluit - 3e Bestuursrapportage 2013 (19 december 2013)

amendement - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

amendement - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

amendement - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

amendement - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

amendement - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

besluit - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ (19 december 2013)

besluit - Proces besluitvorming over drie decentralisaties Regio Alkmaar (19 december 2013)

besluit - Wijziging Financiele Verordening 2012 (19 december 2013)

amendement - Overdracht buitenwegen buiten de bebouwde kom van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Castricum en veergeldverordening (19 december 2013)

besluit - Overdracht buitenwegen buiten de bebouwde kom van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Castricum en veergeldverordening (19 december 2013)

motie - Overdracht buitenwegen buiten de bebouwde kom van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Castricum en veergeldverordening (19 december 2013)

motie - Overdracht buitenwegen buiten de bebouwde kom van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Castricum en veergeldverordening (19 december 2013)

besluit - Wijziging legestabel 2014 tav tarief huwelijken (19 december 2013)

besluit - Aanschaf kieskompas (19 december 2013)

besluit - Benoeming wethouder (19 december 2013)

besluit - Benoeming wethouder (19 december 2013)

besluit - Regionaal Transitiearrangement jeugzorg (04 december 2013)

amendement - Oplossing verkeerssituatie Beverwijkerstraatweg Castricum (04 december 2013)

besluit - Oplossing verkeerssituatie Beverwijkerstraatweg Castricum (04 december 2013)

motie - Oplossing verkeerssituatie Beverwijkerstraatweg Castricum (04 december 2013)

motie - Motie van GroenLinks en PvdA over Schaliegas (04 december 2013)

besluit - Bestemmingsplan Sluisweg 7 en 7a te Akersloot (04 december 2013)

besluit - Bestemmingsplan nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot (04 december 2013)

besluit - Herbenoemen lid welstandscommissie (21 november 2013)

besluit - Beheersverordening Duingebied (21 november 2013)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 4 Eigen Bijdrage WMO (14 november 2013)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 9a Uitgaven voor Cultuur: projectenfonds (14 november 2013)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 9b Uitgaven voor cultuur: subsidies voor Emergo en Excelsior (14 november 2013)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 9c Uitgaven voor Cultuur, budgetten cultuurhistorie (14 november 2013)

besluit - Begroting 2013, meerjarenperspectief 2014-2016 (14 november 2013)

motie - Begroting 2013 - Motie 1 Wijkgericht werken (14 november 2013)

motie - Begroting 2013 - Motie 8 Castricumpas (14 november 2013)

motie - Begroting 2013 - Motie 2 Burgerparticipatie (14 november 2013)

motie - Begroting 2013 - Motie 6 Budget voor Armoedebeleid (14 november 2013)

motie - Begroting 2013 - Motie 10 Lidmaatschap KIMO Nederland en Belgie (14 november 2013)

besluit - Afvalstoffenheffing + tarieventabel 2014 (14 november 2013)

besluit - BRR 2014 (14 november 2013)

besluit - Forensenbelasting 2014 (14 november 2013)

besluit - Hondenbelasting 2014 (14 november 2013)

besluit - Lijkbezorgingsrechten + tarieventabel 2014 (14 november 2013)

besluit - Marktgelden + tarieventabel 2014 (14 november 2013)

besluit - OZB 2014 (14 november 2013)

besluit - Precariobelasting 2014 (14 november 2013)

besluit - Reclamebelasting 2014 (14 november 2013)

besluit - Rioolheffing 2014 (14 november 2013)

besluit - Toeristenbelasting 2014. (14 november 2013)

besluit - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 (14 november 2013)

besluit - Legesverordening en tarieventabel 2014 (14 november 2013)

motie - Motie 4 Ontwikkelen eigen expertise voor Castricum op weg naar 2016 (14 november 2013)

motie - Motie 8 Respijthuis (14 november 2013)

motie - Motie 9 Hospice (14 november 2013)

motie - Motie 11 Buurtsportwerk (14 november 2013)

besluit - Verbeterplan Samen aan de Slag (31 oktober 2013)

besluit - Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ikv wijzigingen in Drank- en Horecawet (31 oktober 2013)

besluit - 2e Bestuursrapportage (31 oktober 2013)

besluit - Zienswijze begroting 2014 WNK (31 oktober 2013)

besluit - Zienswijze oprichting Intergemeentelijke sociale dienst (31 oktober 2013)

besluit - Zienswijze Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg (31 oktober 2013)

besluit - Kaderstellende vragen strategische samenwerking Regio Alkmaar (03 oktober 2013)

besluit - Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum: vereveningsnotitie van rood naar groen (03 oktober 2013)

amendement - Voortgangsrapportage en Gebiedsvisie Limmen Zandzoom (03 oktober 2013)

amendement - Voortgangsrapportage en Gebiedsvisie Limmen Zandzoom (03 oktober 2013)

besluit - Voortgangsrapportage en Gebiedsvisie Limmen Zandzoom (03 oktober 2013)

motie - Voortgangsrapportage en Gebiedsvisie Limmen Zandzoom (03 oktober 2013)

amendement - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

amendement - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

amendement - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

amendement - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

amendement - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

besluit - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

motie - Visie Winkelgebied Geesterduin en visie Verkeer en Parkeren (03 oktober 2013)

besluit - Benoemen accountant voor de periode 2014-2017 (03 oktober 2013)

besluit - Benoemen vervangend wethouder dhr F. Mosk (19 september 2013)

besluit - Benoemen vervangend wethouder dhr F. Mosk (19 september 2013)

besluit - Gebiedsbeschrijving Van Oldenbarneveldweg e.o. Bakkum (19 september 2013)

besluit - Bestemmingsplan Hoogegeest 12-12a te Akersloot (19 september 2013)

besluit - Bestemmingsplan Uitgeesterweg 4-4a te Limmen (19 september 2013)

besluit - Actualisatie welstansdnota (19 september 2013)

amendement - Vaststellen reactiebrief op startnotitie overheveling begeleiding AWBZ naar WMO (19 september 2013)

besluit - Vaststellen reactiebrief op startnotitie overheveling begeleiding AWBZ naar WMO (19 september 2013)

amendement - Vaststellen reactiebrief regionaal conceptwerkplan decentralisatie jeugdzorg 2013 (19 september 2013)

besluit - Vaststellen reactiebrief regionaal conceptwerkplan decentralisatie jeugdzorg 2013 (19 september 2013)

besluit - Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijk deel voortgangsrapportage Zandzoom Limmen (19 september 2013)

besluit - Diverse voorstellen mbt werkgeverschap van de griffie en de werkgeversrol van de raad (19 september 2013)

besluit - Bestemmingsplan Clusius College te Castricum (19 september 2013)

besluit - Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 (05 september 2013)

motie - Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 (05 september 2013)

besluit - Regionale Woonvisie (04 juli 2013)

besluit - Gunning opdracht digitaal geluidsopnamesysteem raad- en trouwzaal (04 juli 2013)

motie - Moties bij bestemmingsplan Buitengebied (04 juli 2013)

motie - Motie vreemd aan de orde van de dag Honden op het strand (04 juli 2013)

besluit - Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC) 2013-2016 (04 juli 2013)

besluit - Rapport Rekenkamercommissie Afhandeling van meldingen en klachten (04 juli 2013)

besluit - Kaderstellend besluit heer Derckplantsoen te Akersloot (04 juli 2013)

besluit - Voorjaarsnota 2013 (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 1 Alcohol- en drugsbeleid (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 2 Financieel uitvoeringskader burgerparticipatie (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 3 Toeristenbelasting (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 4 WMO (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 5 Loonkostensubsidies (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 6/7 Behoud schoolzwemmen (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 8 Jeugdbeleid (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 9 Financiering sociale onderwerpen (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 10 Regeling combinatiefunctionaris (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 12 Exploitatie openbare gebouwen (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 13 Snellere uitvoering sociale woningbouw (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 15 Beleidsregels parkeervergunningen (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 16 Toegankelijkheid waterberging Zeeweg (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 17 Hondenpoepvoorzieningen (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 18 Onttrekking uit egalisatiereserve sociale woningbouw (27 juni 2013)

motie - Voorjaarsnota 2013 - Motie 20 Gemeenschappelijke regelingen (27 juni 2013)

besluit - Benoeming vervangend wethouder dhr F. Mosk (20 juni 2013)

besluit - Benoeming vervangend wethouder dhr F. Mosk (20 juni 2013)

besluit - Benoeming vervangend wethouder dhr F. Mosk (20 juni 2013)

besluit - Jaarrekening 2012 (20 juni 2013)

amendement - Jaarrekening 2012 (20 juni 2013)

besluit - Jaarrekening 2012 (20 juni 2013)

besluit - 1e Bestuursrapportage 2013 (20 juni 2013)

besluit - Beleidsplan Samen aan de Slag (20 juni 2013)

besluit - Beleidsplan Samen aan de Slag (20 juni 2013)

amendement - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

amendement - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

motie - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

motie - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

motie - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (20 juni 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Castricum Centrum (23 mei 2013)

besluit - Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (23 mei 2013)

besluit - Voorstel Regio Alkmaar inzake congruent samenwerkingsverband op het gebied van de drie decentralisaties (23 mei 2013)

amendement - Procedureverordening Planschade (23 mei 2013)

besluit - Procedureverordening Planschade (23 mei 2013)

besluit - Overdracht buitenwegen binnen bebouwde kom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar Castricum (25 april 2013)

besluit - Bestemmingsplan kooiweg 5 te Castricum (25 april 2013)

amendement - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Strandgebied Castricum (25 april 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Strandgebied Castricum (25 april 2013)

motie - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Strandgebied Castricum (25 april 2013)

besluit - Nota raadscommunicatie gemeenteraad Castricum (25 april 2013)

besluit - Reeel en stellig voornemen uit te spreken tav de niet in exploitatie genomen gronden locaties Albert?s Hoeve Vlek A en Oranjelaan (25 april 2013)

besluit - Beschikbaarstellen budget voor startersleningen (25 april 2013)

amendement - Algemene herziening Algemene Plaatselijke Verordening (11 april 2013)

besluit - Algemene herziening Algemene Plaatselijke Verordening (11 april 2013)

amendement - Rapport Een zwembad voor Castricum en Heiloo (11 april 2013)

besluit - Rapport Een zwembad voor Castricum en Heiloo (11 april 2013)

motie - Rapport Een zwembad voor Castricum en Heiloo (11 april 2013)

amendement - Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 (11 april 2013)

besluit - Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 (11 april 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen (11 april 2013)

besluit - Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Paviljoen Strand 10 (11 april 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoogegeest 28a te Akersloot (11 april 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 3 locaties: Oranjelaan, Villa Rotonda en Albert?s hoeve vlek A (11 april 2013)

besluit - Intrekken raadsbesluit d.d. 18 oktober 2012 Beleidsplan Openbare verlichting (28 maart 2013)

besluit - Benoemen wethouder (21 maart 2013)

besluit - Benoemen wethouder (21 maart 2013)

besluit - Afgeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 35 woningen perceel Walstro 3 te Castricum (14 maart 2013)

besluit - Advies aan Commissariaat voor de Media mbt toewijzing zendtijd aan Omroep Castricum (14 maart 2013)

besluit - Beschikbaar stellen krediet voor inkoop water in De Kleine Polder te Limmen (14 maart 2013)

motie - Motie PvdA Kort parkeren op het strand (14 maart 2013)

motie - Motie CKenG, De VrijeLijst, D66, VVD, GDB, CDA Gedifferentieerd parkeren strandgebied (14 maart 2013)

besluit - Opheffing geheimhouding tav locaties genoemd in Rapport Een zwembad voor Castricum en Heiloo (07 maart 2013)

besluit - Aanvraag Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) (28 februari 2013)

besluit - Inbrengdocument NHN tav Gebiedsagenda Noord West Nederland (28 februari 2013)

motie - Motie CDA mogelijke fusie/samenwerking provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (28 februari 2013)

besluit - Aanpassing beleidsregels individuele cursussen raadsleden (28 februari 2013)

besluit - Vaststellen verantwoording fractiebudgeten 2012 (28 februari 2013)

besluit - Zienswijze raad concept Regionale Woonvisie (07 februari 2013)

besluit - Accommodatienota (07 februari 2013)

motie - Accommodatienota (07 februari 2013)

besluit - Sportnota (07 februari 2013)

besluit - Basistarieven Hulp bij het huishouden 2013-2016 (07 februari 2013)

amendement - Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum-Limmen (07 februari 2013)

amendement - Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum-Limmen (07 februari 2013)

initiatiefvoorstel - Initiatiefvoorstel VVD Huisjes op campings (24 januari 2013)

besluit - Herbenoeming dhr Kuchlein als lid van de welstandscommissie (24 januari 2013)

besluit - Bekrachtiging oplegging geheimhouding tav locaties in Rapport Een zwembad voor Castricum en Heiloo (24 januari 2013)

amendement - Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Bakkum Noord (10 januari 2013)

besluit - Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Bakkum Noord (10 januari 2013)

motie - Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Bakkum Noord (10 januari 2013)

besluit - Kaderstellend besluit nieuwbouw Clusius College (10 januari 2013)

amendement - Zondagsopenstelling winkels in gemeente Castricum (10 januari 2013)

besluit - Zondagsopenstelling winkels in gemeente Castricum (10 januari 2013)

besluit - Afvalstoffenverordening (20 december 2012)

besluit - Motie VVD Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Akersloot (20 december 2012)

besluit - Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 (20 december 2012)

besluit - Actualisatie uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum (20 december 2012)

besluit - Wijziging gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Alkmaar (20 december 2012)

besluit - Benoemen plaatsvervangend griffier (20 december 2012)

besluit - Derde bestuursrapportage 2012 (20 december 2012)

besluit - Zienswijze concept begroting gemeenschappelijke regeling WNK (06 december 2012)

motie - Zienswijze concept begroting gemeenschappelijke regeling WNK (06 december 2012)

besluit - Gewijzigd vaststellen bijlage 3 Nota Activabeleid (06 december 2012)

besluit - Benoemen carrousellid dhr Huis in ?t Veld (06 december 2012)

besluit - Motie PvdA Regionale Samenwerking in Regio Alkmaar (06 december 2012)

besluit - Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 (06 december 2012)

amendement - Legesverordening en tarieventabel 2013 (06 december 2012)

besluit - Legesverordening en tarieventabel 2013 (06 december 2012)

motie - Legesverordening en tarieventabel 2013 (06 december 2012)

amendement - Herziening Nota Grondbeleid (06 december 2012)

besluit - Herziening Nota Grondbeleid (06 december 2012)

besluit - Aanschaf kroonringen (06 december 2012)

initiatiefvoorstel - Initiatiefvoorstel Toeristisch beleid (06 december 2012)

besluit - Bestemmingsplan Archeologisch informatiecentrum te Castricum (06 december 2012)

motie - Debat Sporthal De Enterij (22 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 5 VVV (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 7 Economie en reserve onderwijshuisvesting (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 8 Onderwijsreserve (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 10 Dampegheest (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 12 Subsidies (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 13 Eigen Bijdrage WMO (15 november 2012)

amendement - Begroting 2013 - Amendement 11 Participatie (15 november 2012)

besluit - Begroting 2013, meerjarenperspectief 2014-2016 (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 1 Compensatie (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 2 Gemeenschappelijke regelingen (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 4A verkiezingsborden (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 6 VVV (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 16 Schuldpositie (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 4B verkiezingsborden (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 9 Dampegheest (15 november 2012)

motie - Begroting 2013 - Motie 14 Onderhoud Lichtmasten (15 november 2012)

besluit - Afvalstoffenheffing + tarieventabel 2013 (15 november 2012)

besluit - BRR 2013 (15 november 2012)

besluit - Forensenbelasting 2013 (15 november 2012)

besluit - Hondenbelasting 2013 (15 november 2012)

besluit - Lijkbezorgingsrechten + tarieventabel 2013 (15 november 2012)

besluit - Marktgelden + tarieventabel 2013 (15 november 2012)

besluit - OZB 2013 (15 november 2012)

besluit - Precariobelasting 2013 (15 november 2012)

besluit - Rioolheffing 2013 (15 november 2012)

besluit - Toeristenbelasting 2013. (15 november 2012)

besluit - Reclamebelasting 2013 (15 november 2012)

amendement - Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018 (08 november 2012)

besluit - Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018 (08 november 2012)

besluit - 2e Bestuursrapportage 2012 (08 november 2012)

amendement - Verordening Commissie Bezwaarschriften (08 november 2012)

besluit - Verordening Commissie Bezwaarschriften (08 november 2012)

motie - Verordening Commissie Bezwaarschriften (08 november 2012)

amendement - Notitie evaluatie welstandsnota (18 oktober 2012)

amendement - Notitie evaluatie welstandsnota (18 oktober 2012)

amendement - Notitie evaluatie welstandsnota (18 oktober 2012)

amendement - Notitie evaluatie welstandsnota (18 oktober 2012)

besluit - Notitie evaluatie welstandsnota (18 oktober 2012)

amendement - Beleidsplan Openbare Verlichting (18 oktober 2012)

besluit - Beleidsplan Openbare Verlichting (18 oktober 2012)

motie - Beleidsplan Openbare Verlichting (18 oktober 2012)

amendement - Oprichten Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (18 oktober 2012)

besluit - Oprichten Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (18 oktober 2012)

motie - Oprichten Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (18 oktober 2012)

amendement - Beleidsnota Schuldhulpverlening (04 oktober 2012)

besluit - Beleidsnota Schuldhulpverlening (04 oktober 2012)

besluit - Bestemmingsplan Duin en Bosch (04 oktober 2012)

besluit - Wijziging tarieventabel bij legesverordening 2012 (20 september 2012)

besluit - Wijzigingsverordening Toeslagenverordening WWB 2012 (20 september 2012)

besluit - Wijzigingsverordening Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012 (20 september 2012)

besluit - Vaststellen uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (06 september 2012)

besluit - Kaderstellend besluit realiseren woningbouw aan de Dopheide/Bloemenhof te Limmen (06 september 2012)

besluit - Rapport rekenkamer Evaluatie rekenkameronderzoek in de gemeente Castricum (06 september 2012)

besluit - Bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie Duin en Bosch d.d. 15 mei 2012 (06 september 2012)

amendement - WMO beleidsplan 2012-2015 (12 juli 2012)

besluit - WMO beleidsplan 2012-2015 (12 juli 2012)

motie - WMO beleidsplan 2012-2015 (12 juli 2012)

amendement - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (12 juli 2012)

amendement - Kadernota Regionale Samenwerking en Fusie (12 juli 2012)

besluit - Kadernota Regionale Samenwerking en Fusie (12 juli 2012)

motie - Kadernota Regionale Samenwerking en Fusie (12 juli 2012)

amendement - Notitie gemeenteraden Regio Alkmaar tbv Regiegroep en Portefeuillehoudersoverleggen Regio Alkmaar (12 juli 2012)

besluit - Notitie gemeenteraden Regio Alkmaar tbv Regiegroep en Portefeuillehoudersoverleggen Regio Alkmaar (12 juli 2012)

besluit - Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo (12 juli 2012)

besluit - Financiele Verordening (12 juli 2012)

besluit - Nota Activabeleid (12 juli 2012)

besluit - Treasurystatuut (12 juli 2012)

besluit - Kaderstellend besluit realiseren Wellness op perceel Geesterweg 1a te Akersloot (hotel Van der Valk) (12 juli 2012)

besluit - Voorjaarsnota 2012 (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 2 Andere inrichting voorjaarsnota (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 5 Subsidie VVV (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 9 Participatiebaan (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 11 Participatieladder (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 13 Kleine structurele subsidies (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 15 Sociale huurwoningen (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 16 Woonunits (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 18 Schuldbarometer (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie 19 Taakstelling gemeentelijke organisatie (05 juli 2012)

motie - Voorjaarsnota 2012 - Motie Rioolheffing (05 juli 2012)

besluit - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (05 juli 2012)

amendement - WMO beleidsplan 2012-2015 (05 juli 2012)

amendement - WMO beleidsplan 2012-2015 (05 juli 2012)

besluit - Jaarrekening 2011 (28 juni 2012)

besluit - Jaarrekening 2011 (28 juni 2012)

besluit - 1e Bestuursrapportage 2012 (28 juni 2012)

besluit - Verordening voorzieningen WMO (28 juni 2012)

motie - Verordening voorzieningen WMO (28 juni 2012)

amendement - Duurzame energievoorziening en uitvoeringsplan Castricum (14 juni 2012)

besluit - Duurzame energievoorziening en uitvoeringsplan Castricum (14 juni 2012)

besluit - Benoemen voorzitter welstandscommissie (14 juni 2012)

besluit - Bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuwelaan Oost en West te Limmen (31 mei 2012)

besluit - Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (31 mei 2012)

besluit - Activeren infrastructuur Soomerwegh (31 mei 2012)

besluit - Bestemmingsplan Achter de Bogerdlaan 23 te Limmen (10 mei 2012)

besluit - Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (10 mei 2012)

besluit - Voorstel kostendekkend maken markt (19 april 2012)

besluit - Teruggave reserve afvalstoffenheffing (19 april 2012)

amendement - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

besluit - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

motie - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

motie - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

motie - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

motie - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

motie - Afgeven verklaring van geen bedenkingen inzake aanvraag omgevingsvergunning strand 10 (19 april 2012)

amendement - Ruimtelijk kader Hoogegeest 28 A te Akersloot (19 april 2012)

besluit - Ruimtelijk kader Hoogegeest 28 A te Akersloot (19 april 2012)

besluit - Verantwoording fractiebudgetten 2011 (19 april 2012)

amendement - Bestemmingsplan Fietsverbinding 2e Fase Castricum-Akersloot (19 april 2012)

besluit - Bestemmingsplan Fietsverbinding 2e Fase Castricum-Akersloot (19 april 2012)

besluit - Ontwikkelen applicatie papierloos werken raad (19 april 2012)

motie - Bespreken moties PvdA mbt voorgenomen baggerstort Alkmaardermeer en handelswijze college en RAUM (05 april 2012)

besluit - Onderzoek knelpunt spoorbarriere Beverwijkerstraatweg (05 april 2012)

motie - Onderzoek knelpunt spoorbarriere Beverwijkerstraatweg (05 april 2012)

motie - Onderzoek knelpunt spoorbarriere Beverwijkerstraatweg (05 april 2012)

besluit - Kaderstellend besluit wijzigen bestemming locatie Klein Dorregeest 2c/Geesterweg 1 te Akersloot (05 april 2012)

besluit - Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (05 april 2012)

besluit - Afschaffen papieren verslaglegging carrousels (05 april 2012)

amendement - Strategienota Limmen Zandzoom (22 maart 2012)

amendement - Strategienota Limmen Zandzoom (22 maart 2012)

besluit - Strategienota Limmen Zandzoom (22 maart 2012)

besluit - Strategische nota Schiphol 2012 (22 maart 2012)

besluit - Benoemen secretaris rekenkamercommissie (22 maart 2012)

besluit - Kadernota Zanderij Zuid (22 maart 2012)

besluit - Cultuurnota Castricum (8 maart 2012)

besluit - Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 (8 maart 2012)

besluit - Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 (8 maart 2012)

besluit - Toeslagenverordening WWB 2012 (8 maart 2012)

besluit - Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 (8 maart 2012)

besluit - Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB (8 maart 2012)

besluit - Erfgoedverordening Castricum (8 maart 2012)

besluit - Rapport rekenkamer digitalisering dienstverlening (8 maart 2012)

besluit - Bekrachtigen geheimhouding vertrouwelijke stukken Strategienotitie Limmen Zandzoom (8 maart 2012)

amendement - Alternatief plan Nieuw Geesterhage te Castricum (16 februari 2012)

besluit - Alternatief plan Nieuw Geesterhage te Castricum (16 februari 2012)

motie - Alternatief plan Nieuw Geesterhage te Castricum (16 februari 2012)

besluit - Alternatief plan Nieuw Geesterhage te Castricum (16 februari 2012)

amendement - Afhandeling burgerinitiatief beschermd dorpsgezicht Bakkum (16 februari 2012)

besluit - Afhandeling burgerinitiatief beschermd dorpsgezicht Bakkum (16 februari 2012)

motie - Afhandeling burgerinitiatief beschermd dorpsgezicht Bakkum (16 februari 2012)

besluit - Benoemen leden Rekenkamercommissie Castricum (16 februari 2012)

amendement - Beschikbaar stellen budget onderzoek samenwerking sociale diensten gemeenten Regio Alkmaar (2 februari 2012)

besluit - Beschikbaar stellen budget onderzoek samenwerking sociale diensten gemeenten Regio Alkmaar (2 februari 2012)

motie - Motie PvdA Baggerstort Alkmaardermeer (2 februari 2012)

besluit - Bekrachtigen geheimhouding vertrouwelijke stukken Nieuw Geesterhage (2 februari 2012)

besluit - Verordening burgerinitiatief (19 januari 2012)

besluit - Brandbeveiligingsverordening (19 januari 2012)

besluit - Bestemmingsplan Brakersweg 5-7 te Castricum (19 januari 2012)

motie - Aanschaf Kroonringen (19 januari 2012)

besluit - Bestemmingsplan Limmen Zandzoom Topkavels (22 december 2011)

besluit - Verordening Langdurigheidstoeslag (22 december 2011)

besluit - Instellen rekenkamercommissie (22 december 2011)

besluit - 3e bestuursrapportage 2011 (22 december 2011)

besluit - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Akersloot (08 december 2011)

motie - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Akersloot (08 december 2011)

motie - Motie PvdA en D66 JOP (08 december 2011)

amendement - Huisvestingsverordening Castricum (08 december 2011)

besluit - Huisvestingsverordening Castricum (08 december 2011)

besluit - Beschikbaarstelling investeringskrediet Museale hoek te Limmen (08 december 2011)

besluit - Bestemmingsplan Oude Schulpweg 4 te Castricum (08 december 2011)

besluit - Kaderstellend besluit bouwplan Walstro 3 te Castricum (08 december 2011)

besluit - Beschikbaarstellen budget tbv vestiging peuterspeelzaal De Peuterbeuk in basisschool Rembrandt (10 november 2011)

besluit - 2e bestuursrapportage 2011 (10 november 2011)

besluit - Afvalbeleidsplan 2012-2015 (10 november 2011)

amendement - Ondernemersfonds en bezuinigingen subsidies (begroting 2012) (10 november 2011)

amendement - Hondenbelasting (begroting 2012) (10 november 2011)

amendement - Museale hoek (begroting 2012) (10 november 2011)

amendement - Verhoging reductie afvalstoffenheffing (begroting 2012) (10 november 2011)

besluit - Begroting 2012 en meerjarenperspectief 2013-2015 (10 november 2011)

motie - Kosten notuleren (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Gemeentepagina (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Regionale samenwerking (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Regionalisering Egem-i taken (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Burgerpanel (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Uitbreiding toezicht strandgebied (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Afbouw kleine structurele subsidies (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Subsidiebeleid (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Arbeidsparticipatie (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Werkplek met SW-indicatie (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Reserve infrastructuur tbv tunnel (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Tappunten kraanwater (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Presentatie cijfers begroting (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Besluitvorming cultuurnota (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Kosten projecten (begroting 2012) (10 november 2011)

motie - Afschaffen welstandscommissie (begroting 2012) (10 november 2011)

besluit - Afvalstoffenheffing inclusief tarieventabel (10 november 2011)

besluit - Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (10 november 2011)

besluit - Forensenbelasting (10 november 2011)

besluit - Legesverordening inclusief tarieventabel (10 november 2011)

besluit - Lijkbezorgingsrechten, inclusief tarieventabel (10 november 2011)

besluit - Marktgelden inclusief tarieventabel (10 november 2011)

besluit - Onroerende zaakbelasting (10 november 2011)

besluit - Precariobelasting inclusief tarieventabel (10 november 2011)

besluit - Rioolheffing (10 november 2011)

besluit - Toeristenbelasting (10 november 2011)

besluit - Hondenbelasting (10 november 2011)

besluit - Reclamebelasting (10 november 2011)

besluit - Actualisatie Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum (10 november 2011)

besluit - Aanpassing legesverordening 2011 inclusief tarieventabel (10 november 2011)

motie - Motie PvdA, GroenLinks, D66, De VrijeLijst inzake intrekken steun bestuursakkoord (10 november 2011)

motie - Motie PvdA, GroenLinks en De VrijeLijst inzake Wet Werken naar Vermogen (10 november 2011)

besluit - Wijziging statuten Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) (10 november 2011)

motie - Wijziging statuten Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) (10 november 2011)

besluit - Bestemmingsplan Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Gerbrandsven te Castricum ovb bespreking carrousel (10 november 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

amendement - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

besluit - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

motie - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

motie - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

motie - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

motie - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

motie - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (strand) (27 oktober 2011)

besluit - Beeindiging gemeenschappelijke regeling rekenkamer Castricum-Langedijk (27 oktober 2011)

besluit - Voorbereidingsbesluit Maatlat 2 te Limmen (kartworld) (27 oktober 2011)

besluit - 14e wijziging Bouwverordening (27 oktober 2011)

besluit - Motie PvdA communicatie rookmelders (06 oktober 2011)

amendement - Beleidsnota archeologie (06 oktober 2011)

besluit - Beleidsnota archeologie (06 oktober 2011)

motie - Beleidsnota archeologie (06 oktober 2011)

besluit - Beschikbaarstellen budget voor restauratie schilderij Slag bij Castricum (06 oktober 2011)

besluit - Structuurvisie bedrijventerreinen (06 oktober 2011)

motie - Structuurvisie bedrijventerreinen (06 oktober 2011)

besluit - Kaderstellend besluit nieuwbouw 7 woningen Bogerdlaan te Limmen (06 oktober 2011)

besluit - Wijziging bestemmingsplan tbv aanleg twee pannavelden Augustinusschool te Castricum (08 september 2011)

motie - Motie GroenLinks, PvdA, GDB inzake Kadernota Strand (14 juli 2011)

besluit - Nota Weerstandsvermogen (14 juli 2011)

besluit - Nota Reserves en Voorzieningen (14 juli 2011)

besluit - Wijziging Nota Grondprijzen op het onderdeel snippergroen (14 juli 2011)

besluit - Rapport Rekenkamer inhuur externen (14 juli 2011)

besluit - Resultaten pilot digitalisering (14 juli 2011)

besluit - Resultaten pilot digitalisering (14 juli 2011)

besluit - Wijziging Welstandsnota op punt van sneltoetscriteria (14 juli 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

amendement - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

amendement - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

amendement - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

besluit - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

motie - Kadernota Strandgebied (30 juni 2011)

besluit - Jaarrekening 2010 (23 juni 2011)

besluit - Jaarrekening 2010 (23 juni 2011)

motie - Jaarrekening 2010 (23 juni 2011)

besluit - Eerste Bestuursrapportage 2011 (23 juni 2011)

besluit - Voorjaarsnota 2011 (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie van wantrouwen PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks inzake kenbare afweging van voor- en nadelen van voorzieningen en te genereren inkomsten (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks inzake vermindering formatie wethouders (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake openingstijden publieksbalie (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake weekmarkt Castricum (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA, D66, PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks inzake combinatiefunctionaris (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks inzake behoud zwembad Dampegheest (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake zwembad Dampegheest (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie PvdA, GDB, De VrijeLijst en GroenLinks inzake lastenverhoging sportverenigingen (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake onderhoud sportvelden (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake participatie in arbeidsproces (23 juni 2011)

motie - Voorjaarsnota 2011 - Motie CKenG, VVD, CDA en D66 inzake regionaal onderzoek verkrijgen extra financiele bijdragen, subsidiefunctionaris (23 juni 2011)

besluit - Verordening Leerlingenvervoer (23 juni 2011)

besluit - Verordening Starterslening (23 juni 2011)

besluit - Zienswijzen begroting 2012 Veiligheidsregio NHN (23 juni 2011)

amendement - Wijziging verordening op de auditcommissie en benoemen leden (23 juni 2011)

besluit - Wijziging verordening op de auditcommissie en benoemen leden (23 juni 2011)

besluit - Toekomst Oosterbuurt te Castricum (23 juni 2011)

motie - Motie PvdA integrale gebiedsvisie Rijksweg Limmen (26 mei 2011)

motie - Motie PvdA bestuursakkoord (26 mei 2011)

besluit - Niet instellen beroep tegen uitspraak rechtbank inzake Buurtcomite Regio Geesterhage (26 mei 2011)

besluit - Herziening Algemene verordening RAUM (26 mei 2011)

besluit - Bestemmingsplan Breedeweg 50 te Castricum (12 mei 2011)

besluit - Verkenning route naar energieneutrale gemeente (12 mei 2011)

besluit - Burgerinitiatief verzoek aanwijzing beschermd dorpsgezicht gebied Van Oldenbarneveldweg (12 mei 2011)

besluit - Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen (12 mei 2011)

amendement - Verordening Wet Inburgering (27 april 2011)

amendement - Verordening Wet Inburgering (27 april 2011)

besluit - Verordening Wet Inburgering (27 april 2011)

besluit - Bestemmingsplan Paulusschool (27 april 2011)

besluit - Bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum (27 april 2011)

besluit - Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage bij bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen (27 april 2011)

besluit - Bestemmingsplan Kern Limmen (07 april 2011)

amendement - Bomenbeleidsplan (24 maart 2011)

besluit - Bomenbeleidsplan (24 maart 2011)

amendement - Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst (24 maart 2011)

besluit - Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst (24 maart 2011)

amendement - Regels afdracht en onttrekking egalisatiereserve sociale woningbouw (24 maart 2011)

besluit - Regels afdracht en onttrekking egalisatiereserve sociale woningbouw (24 maart 2011)

besluit - Benoemen lid werkgroep Dualisme&Bestuurlijke Vernieuwing (24 maart 2011)

motie - Motie van afkeuring PvdA inzake handelswijze toezicht en handhaving strand (10 maart 2011)

amendement - Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst (10 maart 2011)

besluit - Controleprotocol 2010-2013 inclusief normenkader (10 maart 2011)

besluit - Invoering combinatiefuncties 2011 en 2012 (10 maart 2011)

amendement - Zienswijze raad bezuinigingsnotitie GGD Hollands Noorden (17 februari 2011)

besluit - Zienswijze raad bezuinigingsnotitie GGD Hollands Noorden (17 februari 2011)

besluit - Werkbegroting WNK 2011 (17 februari 2011)

besluit - Benoemen T. Molenaar als carrousellid/niet-raadslid (17 februari 2011)

besluit - Vaststelling profielschets burgemeester gemeente Castricum (15 februari 2011)

besluit - Vaststelling verordening op de vertrouwenscommissie (15 februari 2011)

besluit - Benoeming leden van de vertrouwenscommissie (15 februari 2011)

motie - Motie PvdA decentralisatie (03 februari 2011)

besluit - Beleidsnota Dierenwelzijn (03 februari 2011)

amendement - Zandzoom in Limmen:bestemmingsplan en exploitatieplan (03 februari 2011)

amendement - Zandzoom in Limmen:bestemmingsplan en exploitatieplan (03 februari 2011)

besluit - Zandzoom in Limmen:bestemmingsplan en exploitatieplan (03 februari 2011)

besluit - Maatregelenverordening WIJ (20 januari 2011)

besluit - Toeslagenverordening WIJ (20 januari 2011)

besluit - Verordening Werkleeraanbod WIJ (20 januari 2011)

besluit - Categorieenlijst verklaring van geen bedenkingen incl. delegatiebesluit ex artikel 6.12 1e en 2e lid WRO. (20 januari 2011)

besluit - Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (16 december 2010)

besluit - Bestemmingsplan Beverwijkerstraatweg Gasstraat te Castricum (16 december 2010)

besluit - Benoemen M. Bleijendaal tot carrousellid/niet-raadslid (16 december 2010)

besluit - Intrekken Inkoop en Aanbestedingsbeleid Castricum 2004 (16 december 2010)

amendement - Digitalisering raad (16 december 2010)

besluit - Digitalisering raad (16 december 2010)

besluit - Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (16 december 2010)

besluit - Verordening Toeslagen en verlagingen WWB (16 december 2010)

amendement - Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 (07 oktober 2010)

besluit - Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 (07 oktober 2010)

motie - Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 (07 oktober 2010)

initiatiefvoorstel - Initiatiefvoorstel VVD inzake aanpassing Winkeltijdenverordening (07 oktober 2010)

amendement - Jaarrondexploitatie strandpaviljoens (23 september 2010)

besluit - Jaarrondexploitatie strandpaviljoens (23 september 2010)

motie - Jaarrondexploitatie strandpaviljoens (23 september 2010)

besluit - Rapport Rekenkamer onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid (23 september 2010)

besluit - Diverse wijzigingen APV (23 september 2010)

besluit - Wijzigingsverordening Beheersverordening Begraafplaatsen (23 september 2010)